Кондиционер Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRF50ZJX-S