Кондиционер Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRF35ZJX-S