Кондиционер Mitsubishi Heavy Hyper Inverter SRF25ZJX-S